Naše akreditace

Spojením více než 30 let zkušeností a nejmodernějších možností si společnost Bodycote vyvinula specializované procesy pro zlepšení odolnosti komponent vůči opotřebení, erozi a korozi. Zajišťujeme nejvyšší výrobní standardy kvality, bezpečnosti a výkonnosti a jsme držiteli celé řady akreditací od hlavních světových zákazníků, platforem a úřadů pro normy napříč všemi odvětvími průmyslu.

Některé z našich národních a mezinárodních akreditací jsou uvedeny níže. Chcete-li dohledat konkrétní akreditace týkající se vašich konkrétních požadavků, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře.

ISO 9001:2008

Nejnovější verze normy systému řízení kvality – je však spíše zaměřena na celkové firemní procesy než konkrétně na systémy kvality. Tato norma převzala nový přístup k řízení systémů, přičemž se zaměřuje spíše na vzájemný vztah procesů v rámci podniku než na konkrétní samostatné oblasti. Tato norma je založena na koncepci opakujícího se cyklu Plán – Provedení – Kontrola – Jednání, čímž zajišťuje trvalé zlepšování podniku.

ISO 14001

Norma systému environmentálního řízení se v ostatních aspektech podobá požadavkům normy ISO 9001:2008, ale je zaměřena konkrétně na problémy životního prostředí, zejména na ty aspekty organizace či podnikání, které mají vliv na životní prostředí a které může firma kontrolovat. Norma ISO 14001 určuje požadavky systému environmentálního řízení, aby společnostem umožnila vytvořit zásady a cíle a při tom zohlednit legislativní požadavky. Tento systém je založen na cyklu Plán – Provedení – Kontrola – Jednání a obsahuje podobný přístup k procesu, jako norma ISO 9001:2008, se kterou úzce souvisí.

OHSAS18001:2007

OHSAS 18001 je mezinárodně uznávaná specifikace hodnocení pro systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Byla vytvořena pomocí výběru předních obchodních subjektů, mezinárodních norem a certifikačních orgánů, aby vyřešila mezeru v oblasti, kde neexistovala žádná norma certifikace třetí strany.

Specifikace OHSAS 18001 řeší následující hlavní oblasti:

 • Plánování identifikace rizik, posouzení rizik a regulace rizik
 • Program řízení OHSAS
 • Struktura a zodpovědnost
 • Školení, povědomí a kompetence
 • Konzultace a komunikace
 • Provoní řízení
 • Havarijní připravenost a schopnost reagovat
 • Měření, sledování a zlepšování výkonu

ISO/TS 16949

Technická norma ISO/TS16949:2002 byla vydána v březnu 2002 a seskupuje existující americké, německé, francouzské a italské systémy norem kvality pro automobilový průmysl v rámci globálního automobilového průmyslu. Specifikuje požadavky systému kvality pro design/vývoj, výrobu, montáž a servisní práce pro produkty související s automobilovým průmyslem. Vychází z normy ISO 9001 a byla připravena pracovní skupinou IATF (International Automotive Task Force) a „technickým výborem“ norem ISO harmonizací národních směrnic systému řízení kvality.

Cílem této normy je zlepšit kvalitu systému a procesů za účelem zvýšení spokojenosti zákazníků, identifikovat problémy a rizika výrobního procesu a dodavatelského řetězce, eliminovat jejich příčiny a posuzovat účinnost přijatých nápravných a preventivních opatření. Nezaměřuje se na objevování chyb, ale na předcházení jim.

ILO-OSH 2001

Směrnice ILO-OSH 2001 poskytuje jedinečný mezinárodní model kompatibilní s ostatními normami a zásadami systémů řízení. Není právně závazná a nemá nahradit národní zákony, směrnice a přijaté normy. Odráží hodnoty mezinárodní organizace práce (ILO; International Labour Organization), jako je tripartita a související mezinárodní normy včetně normy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 1981 (č. 155), a úmluvy o závodních zdravotních službách, 1985 (č. 161). Její používání nevyžaduje certifikaci, ale ani nevylučuje certifikaci jako způsob uznání správných postupů, pokud si tak země začleňující tyto směrnice přeje.

Směrnice ILO podporuje integraci systému řízení OSH s dalšími systémy řízení a hlásá, že OSH musí být nedílnou součástí řízení společnosti. Přestože je integrace žádoucí, jsou nutné flexibilní úpravy plynoucí z velikosti a typu provozu.

AS9100

Norma pro systémy kvality v leteckém průmyslu je ekvivalentem normy pro automobilový průmysl TS 16949. Norma AS9100 vyžaduje akreditaci systému řízení ISO 9001:2008 a má další požadavky nad rámec normy ISO 9001:2008. Vyžaduje, aby dodavatelé předvedli, že dokáží dodat produkty či služby, které striktně vyhovují požadavkům zákazníka a regulačního orgánu a že je jejich cílem spokojenost zákazníka dosažená efektivním používáním procesu trvalého zlepšování pro zajištění souladu s požadavky zákazníka a regulačního orgánu.

Speciální proces AIAG CQI-9:2007: hodnocení systému tepelného zpracování

Cílem hodnocení systému tepelného zpracování (HTSA; Heat Treatment System Assessment) je vyvinout systém řízení tepelného zpracování, který poskytuje trvalé zlepšování, klade důraz na prevenci defektů a snížení odchylek a odpadů v dodavatelském řetězci. Hodnocení HTSA spolu s mezinárodně uznávaným systémem řízení kvality a platnými specifickými požadavky klienta definuje základní požadavky systémů řízení tepelného zpracování. Hodnocení HTSA má poskytovat společný přístup k systému řízení tepelného zpracování pro organizace automobilové výroby a servisních dílů.

Servisní středisko FAA

FAA (Federal Aviation Administration) je národní letecký úřad Spojených států zodpovědný americké veřejnosti za regulaci civilního letectví v USA. V působení regulátora hraje v činnostech FAA výraznou roli bezpečnost, zejména zajištění akreditace a schválení pro letecká servisní střediska.

Tepelné zpracování Nadcap

Původně zkratka pro National Aerospace and Defence Contractors Accreditation Program (Národní program akreditace dodavatelů v leteckém průmyslu a obraně) se stala označením pro proces akreditace podporovaný sdružením SAE prostřednictvím institutu kontroly výkonu PRI (Performance Review Institute) a v USA působí od roku 1990.  Nadcap představuje průmyslově řízený přístup k posuzování shody „speciálních procesů“, který spojuje technické odborníky předních výrobců, dodavatelů a zástupců vlád při spolupráci na stanovení požadavků pro schválení dodavatelů na základě standardizovaného přístupu. Tepelné zpracování Nadcap je založeno na řadě kontrol seznamu AC7102 a zahrnuje:

 • Kovové materiály 
 • Procesy tepelného zpracování
 • Vybavení pro tepelné zpracování 
 • Pájení
 • Tváření za tepla
 • Zkoušky tvrdosti

Povlakování Nadcap

Nadcap je přední světový kooperativní program hlavních společností určený k zajištění cenově dostupného souhlasného přístupu ke speciálním procesům a produktům a zajištění trvalého zlepšování v leteckém a automobilovém průmyslu. Nadcap nabízí řady uznávaných programů akreditace výkonu pro speciální procesy. Povlakování Nadcap je založeno na seznamu kontrol AC7109 a zahrnuje:

 • Termické nástřiky
 • Difuzní povlakování
 • Depozice z plynné fáze
 • Laboratoř hodnocení povlakování
 • Snímání povlaků
 • Tepelné zpracování povlakovaných dílů
 • Tenké vrstvy pevných maziv povlakovaných dílů
 • Pokovování povlakovaných dílů

Svařování Nadcap

Prostřednictvím skupiny členů předních výrobců poskytuje Nadcap nezávislou certifikaci výrobních průmyslových procesů. Mateřská organizace Nadcap, institut PRI, má za cíl „poskytovat mezinárodní, nezaujaté, nezávislé hodnocení a certifikace výrobních procesů a produktů za účelem poskytnutí přidané hodnoty, snížení celkových nákladů a zjednodušení vztahů hlavních dodavatelů a subdodavatelů“. Nadcap vytvořilo akreditaci, která zahrnuje svařování. Pracovní skupina zaměřená na svařování vyvinula specifické požadavky procesu na základě řady kontrol seznamu AC7110 zahrnující:

 • Pájení plamenem / indukční pájení
 • Obloukové svařování
 • Svařování elektronovým paprskem
 • Odporové svařování
 • Tavné svařování
 • Laserové svařování
 • Svařování třením / setrvačníkové svařování
 • Difuzní svažování
 • Svařování rázem

Izostatické lisování za tepla Nadcap

V červnu 2011 řídicí výbor Nadcap (NMC) hlasoval pro vytvoření nového kontrolního listu pro audit tepelného zpracování. Standard AC7102/6 byl zpracováván v průběhu posledních  dvou let a byl schválen v červnu 2011 jako nový standard  pro izostatické lisování za tepla. Důvod k vytvoření tohoto nového standardu vznikl v oblasti lití kovových dílů pro motory. Při každém odlévání dílů kov odlitý do formy zchladne a zůstanou v něm malé vzduchové kapsy. V řadě případů to nepředstavuje problém. Když však zvážíme podmínky létání, např. vysokou rychlost letadel či extrémní teploty, kterým musejí odolávat, je nutné zajistit vysokou úroveň kontrol a norem kvality.

Normy AMS

Normy sdružení SAE International se používají na rychleji se měnící technické postupy po celém světě. Program vývoje technických norem SAE nyní patří, a téměř století patřil, mezi hlavní opatření organizací v rychle se měnících oborech, kde jej využívají: letecký průmysl, automobilový průmysl a užitková vozidla. Dnes čítají normy SAE téměř 10 000 dokumentů vytvořených vývojem norem shodou více než 240 technických komitétů SAE s více než 450 subkomitéty a pracovními skupinami. Tyto dokumenty jsou ověřené, revidované a spravované díky dobrovolnému úsilí více než 9000 inženýrů a dalších kvalifikovaných profesionálů z celého světa. Mezi normy splňované společností Bodycote patří:

 • AMS 2750: Pyrometrie  
 • AMS 2665: Pájení stříbrnou pájkou 
 • AMS 2670: Pájení mědí 
 • AMS 2675: Pájení niklem  
 • AMS 2680/2681: Svařování elektronovým paprskem 
 • AMS 2728: Tepelné zpracování tvářených slitin mědi a beryllia  
 • AMS 2757: Plynná karbonitridace 
 • AMS 2759: Obecné tepelné zpracování  
 • AMS 2759/1: Tepelné zpracování obrobků z uhlíkových ocelí a nízkolegovaných ocelí  
 • AMS 2759/2: Tepelné zpracování obrobků z nízko/legovaných ocelí  
 • AMS 2759/3: Tepelné zpracování precipitačně tvrzených, korozi odolných ocelí a ocelí typu maraging 
 • AMS 2759/4: Tepelné zpracování obrobků z austenitické oceli odolné vůči korozi  
 • AMS 2759/5: Tepelné zpracování obrobků z martenzitické oceli odolné vůči korozi  
 • AMS 2759/6: Nitridování v plynu a tepelné zpracování obrobků z nízkolegovaných ocelí  
 • AMS 2759/7: Cementace a tepelné zpracování obrobků z cementované třídy ocelí  
 • AMS 2759/8: Iontová nitridace  
 • AMS 2769: Tepelné zpracování ve vakuu  
 • AMS 2770: Tepelné zpracování obrobků z tvářených slitin hliníku  
 • AMS 2801: Tepelné zpracování obrobků ze slitin titanu  
 • AMS 6875: Tepelné zpracování surových materiálů

NORSOK M-650, Rev. 3

Normy NORSOK vyvíjí norský naftařský průmysl pro zajištění odpovídající bezpečnosti, přidané hodnoty a cenové nenákladnosti ve vývoji a činnosti naftařského průmyslu. Normy NORSOK jsou navíc tak daleko, že by mohly nahradit specifikace ropných společností a sloužit jako reference pro regulační orgány. Normy NORSOK jsou založeny na uznávaných mezinárodních normách a přidávají opatření považovaná za nezbytné pro splnění širokých potřeb norského naftařského průmyslu.